Vision & Actions verksamhet bygger på grundläggande etiska och moraliska värderingar. Vi strävar efter att:

  • Utföra vårt arbete med största möjliga affärsmässighet och professionalism samt verka för att verksamheten hos kunden och hos oss blir långsiktigt hållbar.

  • Verka för ärlighet och god etik i alla affärer och fördöma all form av korruption och oetisk marknadsföring. Iaktta god affärssed och verka för att andra gör detsamma.

  • I våra uppdrag och i vår verksamhet respektera minimikraven uttryckta i internationella regler om grundläggande mänskliga rättigheter, arbetsrätt och skydd av miljön.

  • I våra uppdrag och i vår verksamhet utgå från varje människas förmåga och vilja att själv ta ansvar.

  • Bidra till Vision & Actions egna utveckling genom goda kunskaper om marknader och förhållanden där våra tjänster efterfrågas.


 
 
    Vision & Action - Organisation och individ i utveckling